සිංහල

SQL පිළිබද මුලික කරුණු.

සටහන: මෙම ලිපිය සුරේන් ඩයස්ගේ SQL Basics බ්ලොග් ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තනයකි. මෙමෙ ලිපිය ඔබට SQL පිළිබද මූලික අවබෝධයක් ලබාගැනීම සදහා වන පුළුල් මාර්ගෝපදේශයකි. මෙය SQL හි මූලික කරුණු තේරුම් ගැනීමට උපකාරවත් වන මාර්ගෝපදේශයකි.   යෙදීම් SQL යනු ව්යුහගත විමසුම් භාෂාවයි....

jQuery පිළිබද මුලික කරුණු.

  සටහන: මෙම ලිපිය සුරේන් ඩයස්ගේ jQuery Basics බ්ලොග් ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තනයකි. මෙමෙ ලිපිය ඔබට jQuery පිළිබද මූලික අවබෝධයක් ලබාගැනීම සදහා වන පුළුල් මාර්ගෝපදේශයකි. මෙය jQuery හි මූලික කරුණු තේරුම් ගැනීමට උපකාරවත් වන මාර්ගෝපදේශයකි.   යෙදීම් jQuery යනු...

Javascript පිළිබද මුලික කරුණු.

  සටහන: මෙම ලිපිය සුරේන් ඩයස්ගේ Javascript Basics බ්ලොග් ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තනයකි. මෙමෙ ලිපිය ඔබට Javascript පිළිබද මූලික අවබෝධයක් ලබාගැනීම සදහා වන පුළුල් මාර්ගෝපදේශයකි. Javascript යනු වෙබ් අඩවි හැසිරවිය හැකි ආකාරය තීරණය කිරීමට භාවිතා කරන භාෂාවක්.   ලක්ෂණ...
CSS හි මූලික කරුණු

CSS හි මූලික කරුණු

සටහන: මෙම ලිපිය සුරේන් ඩයස්ගේ CSS Basics බ්ලොග් ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තනයකි. මෙමෙ ලිපිය ඔබට CSS පිළිබද මූලික අවබෝධයක් ලබාගැනීම සදහා වන පුළුල් මාර්ගෝපදේශයකි.   CSS හි මූලික ලක්ෂණ. CSS කැස්කඩිං ස්ටයිල් ෂීට් (Cascading Style Sheets) යනු style sheet භාෂාවකි....

read more
HTML හි මූලික කරුණු

HTML හි මූලික කරුණු

  සටහන: මෙම ලිපිය සුරේන් ඩයස්ගේ HTML Basics බ්ලොග් ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තනයකි. මෙමෙ ලිපිය ඔබට HTML පිළිබද මූලික අවබෝධයක් ලබාගැනීම සදහා වන පුළුල් මාර්ගෝපදේශයකි. මෙය HTML හි මූලික කරුණු තේරුම් ගැනීමට උපකාරවත් වන මාර්ගෝපදේශයකි. HTML පසුගිය වසර 25 ක කාලය තුල වෙබ්...

read more

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Subscribe

Categories